Arbejdsmetode

Vi tilrettelægger undervisningen ud fra nogle særlige principper:

Hvordan ser vi på forholdet mellem underviser og elev?

Et ligeværdigt forhold, hvor vi er lige værdig(e), men hvor underviserne hviler i deres faglighed, guider og understøtter den proces, eleven er i. Tager det voksen ansvar, holder rummet så eleven føler sig tryg. For os er det vigtigt, at underviseren forholder sig åben og nysgerrigt i de øjeblikke som opstår, så undervisereren er i stand til at gribe nuet i undervisningen. På denne måde bliver forholdet til eleven også mere ligeværdigt og for os bliver det sjovt at arbejde med eleven. Underviserne skal også turde at være på kanten af kaos, således at underviser og elev sammen kan udforske verden og underviseren kan gå vejen sammen med eleven. Vi lytter med nænsomhed til de unge, forholder os nysgerrigt og eksperimenterende, og dermedmed at hjælper vi dem dem med at finde deres stemme. Herigennem oplever vi, at der udvikles et trygt og hjertevarmt miljø, hvor det bliver muligt at eksperimentere, lære og udvikle os sammen med eleverne. På trods af mange års dårlige skoleerfaringer får eleverne ofte mod til at turde tabe kontrol, stole på, at alt nok skal gå og dermed udvikle sig og få nye erfaringer og læring. Mange af vores elever har oplevet at andre har fortalt dem, hvem de er og hvad de kan. Vi vender det om og lader undervisningen være åben for der, hvor eleven er.

Hvordan er elevgruppen sammensat?

Vi har bevidst normering efter antal af elever. Vi prioriterer en høj normering af undervisere, da dette er er vigtigt, hvis vi skal leve op til at skabe et trygt rum. Derudover er vi et lille sted, der rummer ca. 12-15 elever. Vi oplever, at det for mange elever er tryghedsskabende at stedet ikke er så stort.

Vi arbejder ud fra differentieret undervisning. Vi er mesterlærere, hvilket for os betyder, at vi ikke vurderer og bestemmer, hvad eleverne skal udtrykke, men i stedet hjælper dem med at få håndværksmæssige redskaber til at udtrykke det. Vi tilrettelægger en til en undervisning, men vi sørger også for at lave fællesskabende aktiviteter. Underviserne på Gro er alle højt uddannede i det fag, de underviser i. De har alle en stor nysgerrighed og eksperimenterende tilgang og mange års erfaring med at undervise i deres fag. Det betyder, at de tør hvile i deres fag, hvilket gør, at de tør slippe kontrollen i undervisningsprocesser, så de sammen med eleverne kommer nye steder hen.

Hvordan tilrettelægges aktiviteterne?

Den kulturelle sammenhæng som vores elever tidligere har været en del af, har haft et stort fokus på mestring og kunnen, og mange har haft fokus på deres ikke kunnen. Det er samtidig også det, der er meget fokus på i vores kultur generelt. Det kan være rigtig godt at udfordre sin egen kunnen og give en dejlig følelse når noget lykkes. Omvendt kan denne orientring mod sin egen kunnen gøre, at de unge hele tiden vurderer hvor gode, de er. Dette kan give en følelse af ikke at lykkes. Det er lige præcis det som mange af de unge på GRO har oplevet. Aktiviteter med fokus på mestring kan udvirke en form for anstrengthed og tyngde. De unge kan risikere at opleve ikke at lykkes, og hvis kravene er for store, kan det give en grundstemning af ikke at kunne. Hvis der er mange forskellige unge med, kan man let komme til at lægge en masse aktiviteter til rette, som det kan være svært for alle deltagerne at være med i.

Vi sørger grundlæggende for at tilrettelægge aktiviteter ud fra en åben modtagende indstilling, fordi deri ligger der muligheden for ikke at skulle forholde sig vurderende til sine egne præstationer. I den åbne modtagende indstilling ligger der muligheden for, at alle er lige gode, at alle kan noget i kraft af, at de kan fascineres over noget. Deri ligger muligheden for at dele oplevelser, og at ens oplevelser altid er rigtige. I den åbne modtagende indstilling åbnes der for indtryk. I den modtagelighed kan de unge bevæges og bevæge hinanden, hvilket hjælper de unge til at se sig selv og hinanden på nuancerede måder. Udvikling i processen er også udvikling i skaberen selv (eleven).

Det betyder at vores undervisning er kendetegnet ved at være mindre resultatorienteret og mere procesorienteret. Der er selvfølgelig meget forskel på, hvor eleverne er i deres egen proces og for nogen er det vigtigt, at resultatet står mål med intentionerne. Vi har selvfølgelig blik for, at det også kan være en motivationsfaktor hele tiden at blive bedre og kunne udtrykke sig.

Vi arbejder med det, vi kalder pulsen i rummet, hvilket vil sige, at underviserne har en fokuseret opmærksomhed rettet mod at skabe en stemning af åbenhed, tillid, nærvær og glæde omkring samværet med de unge.